Algemene voorwaarden Vergeet niet de kleine lettertjes te lezen!

Algemene Voorwaarden - Versie 2023

Artikel 1: Definities

Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit: Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit (hierna Ter Harmsel BV genoemd), gevestigd te Staphorst, maakt deel uit van Ter Harmsel Fysiotherapie BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69081255.

Diensten: Alle diensten die Ter Harmsel BV uitvoert in opdracht van een opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen derde.

Opdrachtgever: De contractpartij van Ter Harmsel BV.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Ter Harmsel BV en de opdrachtgever met betrekking tot het uitvoeren van diensten, zoals vastgelegd in een door beide partijen ondertekend document of een schriftelijke opdrachtbevestiging.

Partijen: Ter Harmsel BV en de opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Ter Harmsel BV diensten levert aan en/of werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig na schriftelijke bevestiging door Ter Harmsel BV. Indien van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op door Ter Harmsel BV ingeschakelde derden bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden kunnen rechtstreeks een beroep doen op deze algemene voorwaarden in hun relatie tot de opdrachtgever.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes van Ter Harmsel BV blijven geldig gedurende drie maanden, tenzij anders vermeld in de offerte. Een overeenkomst komt pas tot stand na rechtsgeldige ondertekening van een overeenkomst of een schriftelijke opdrachtbevestiging door beide partijen.

Artikel 4: Rechten en verplichtingen Ter Harmsel BV

 1. Ter Harmsel BV zal haar werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, met goed vakmanschap en volgens de algemeen aanvaarde standaarden in de branche. Ze zal zich inspannen om de overeengekomen kwaliteitsnormen en prestatie-indicatoren te behalen.
 2. Ter Harmsel BV kan haar werkzaamheden uitvoeren vanuit haar eigen vestigingen. Indien overeengekomen, kan de dienstverlening ook plaatsvinden op de locatie van de opdrachtgever. In dat geval moet de opdrachtgever kosteloos zorgen voor een geschikte werkruimte en voldoen aan de arbeidsomstandigheden volgens de wet. De opdrachtgever vrijwaart Ter Harmsel BV tegen aanspraken die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichtingen.
 3. Ter Harmsel BV kan, indien nodig of wenselijk, voor de uitvoering van haar verplichtingen gebruikmaken van derden, met behoud van de kwaliteitsnormen van Ter Harmsel BV.

Artikel 5: Wetswijzigingen

 1. Indien wetswijzigingen of andere regelgeving van de overheid leiden tot aanpassingen van de dienstverlening, zullen partijen de overeenkomst aanpassen in goed onderling overleg. Ter Harmsel BV heeft het recht om extra kosten als gevolg van dergelijke wijzigingen bij de opdrachtgever in rekening te brengen

Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever verplicht zich om alle benodigde gegevens voor de uitvoering van de overeengekomen diensten tijdig en op de afgesproken wijze aan Ter Harmsel BV te verstrekken, en zal tevens alle redelijke instructies van Ter Harmsel BV opvolgen.
 2. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt, de instructies niet worden opgevolgd, of indien de noodzakelijke medewerking van de opdrachtgever of diens medewerkers niet wordt verleend, zullen beide partijen in overleg treden. Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt, behoudt Ter Harmsel BV zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of eventuele extra kosten als gevolg van vertraging volgens de gangbare tarieven in rekening te brengen.

Artikel 7: Termijnen

 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle door Ter Harmsel BV genoemde (leverings)termijnen schattingen op basis van beschikbare informatie ten tijde van het aangaan van de overeenkomst of het opstellen van de offerte.
 2. Ter Harmsel BV raakt pas in verzuim bij schriftelijke ingebrekestelling en krijgt een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen.
 3. Ter Harmsel BV is niet gebonden aan termijnen die door omstandigheden buiten haar controle niet kunnen worden gehaald. Bij dreigende overschrijding van een termijn zullen Ter Harmsel BV en de opdrachtgever zo snel mogelijk in overleg treden.

Artikel 8: Tarieven en betaling

 1. Bij facturering gaat Ter Harmsel BV uit van het aantal medewerkers dat zich heeft aangemeld voor de PMO.
 2. Afmeldingen voor een PMO moeten uiterlijk 20 werkdagen van tevoren worden doorgegeven. Individuele afmeldingen (bijvoorbeeld bij ziekte) moeten minimaal 48 uur voor aanvang op werkdagen plaatsvinden.
 3. Betalingen door de opdrachtgever dienen eerst de verschuldigde rente, vervolgens eventuele extra kosten en tot slot de hoofdsom te voldoen.
 4. Bij verzuim van de opdrachtgever worden alle vorderingen van Ter Harmsel BV direct opeisbaar.
 5. Bij faillissement of andere vormen van ernstig verzuim van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van Ter Harmsel BV direct opeisbaar, en heeft Ter Harmsel BV het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen, met behoud van recht op schadevergoeding.
 6. In dergelijke gevallen kan Ter Harmsel BV haar verplichtingen opschorten, in afwachting van vereiste zekerheden, zonder afbreuk te doen aan de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever mag geen bedragen verrekenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ter Harmsel BV, noch betalingen opschorten in afwachting van vermeende prestaties van Ter Harmsel BV.
 8. Ter Harmsel BV hanteert tarieven zoals vastgelegd in een tarievenoverzicht, jaarlijks aan de opdrachtgever meegedeeld. Bij tariefsstijgingen van meer dan 10% heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van ten minste 1 maand.
 9. Bij annulering van geplande werkzaamheden is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd, behalve in specifieke schriftelijke en incidentele annuleringsgevallen zoals beschreven in het artikel.
 10. Bij project- en budgetovereenkomsten gelden specifieke betalingsregelingen en -voorwaarden zoals beschreven in het artikel.
 11. In het geval dat Ter Harmsel BV en de opdrachtgever een budgetovereenkomst of een projectovereenkomst hebben gesloten, geldt het volgende: Ter Harmsel BV houdt te allen tijde 80% van de benodigde capaciteit voor de dienstverlening die is overeengekomen binnen het budget van de opdrachtgever beschikbaar. Indien blijkt dat de opdrachtgever in een jaar minder diensten heeft afgenomen dan voorzien in de budget- of projectovereenkomst, heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het verschil tussen de werkelijk afgenomen en de overeengekomen hoeveelheid diensten, met een maximum van 20% van het overeengekomen budget. Het recht op terugbetaling vervalt één maand na afloop van het betreffende contractjaar of na verzending van de eindafrekening van het project.
 12. In het geval van een projectovereenkomst tussen Ter Harmsel BV en de opdrachtgever geldt het volgende: De overeengekomen diensten worden tegen een vaste prijs gefactureerd. Voor opdrachten tot € 2.000,-- (exclusief BTW) dient de opdrachtgever het volledige bedrag vooraf te betalen. Voor opdrachten vanaf € 2.000,-- dient de opdrachtgever 50% van de vaste prijs vooraf te betalen en 50% na voltooiing van het project.
 13. Als de dienstverlening plaatsvindt op de locatie van de opdrachtgever, dient deze de gemaakte kilometers van de medewerkers te vergoeden tegen een tarief van € 0,35 per kilometer, gerekend vanaf de vestiging van Ter Harmsel BV
 14. Bij beëindiging van een overeenkomst waarbij medische dossiers moeten worden overgedragen aan een derde partij, heeft Ter Harmsel BV het recht om redelijke kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Na overdracht van de medische dossiers vervalt alle aansprakelijkheid van Ter Harmsel BV met betrekking tot handelingen na de overdracht.
 15. Alle door Ter Harmsel BV aangeboden tarieven en kosten worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd voor de uitvoering van de dienstverlening.
 16. Betalingen door de opdrachtgever dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Deze termijn geldt als fatale termijn. Bij verzuim is de opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd tegen het wettelijk handelstarief, evenals vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Ter Harmsel BV behoudt zich het recht voor om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
 17. Als de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, blijft hij desondanks verplicht tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Indien het betwiste gedeelte later alsnog verschuldigd blijkt te zijn, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

Artikel 9: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Ter Harmsel BV behoudt zich het recht voor om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:
  • De Gebruiker komt de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig na.
  • Ter Harmsel BV heeft goede gronden om te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen.
  • De Gebruiker is verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen, maar dit blijft uit of is onvoldoende.
  • Door vertraging aan de zijde van de Gebruiker kan Ter Harmsel BV niet langer de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden nakomen.
 2. Ter Harmsel BV heeft het recht om de Overeenkomst te ontbinden als de omstandigheden dusdanig zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is, of als voortzetting van de Overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verwacht.
 3. Bij ontbinding van de Overeenkomst zijn de vorderingen van Ter Harmsel BV op de Gebruiker direct opeisbaar. Bij opschorting behoudt Ter Harmsel BV haar wettelijke en contractuele rechten.
 4. Ter Harmsel BV is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van opschorting of ontbinding. Bij ontbinding door toedoen van de Gebruiker heeft Ter Harmsel BV recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade.
 5. Als Ter Harmsel BV de Overeenkomst tussentijds opzegt, zal zij in overleg met de Gebruiker zorgen voor de overdracht van nog uit te voeren werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Gebruiker te wijten is. Eventuele extra kosten voor deze overdracht komen voor rekening van de Gebruiker.
 6. Ter Harmsel BV heeft het recht om de Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen of te annuleren in geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement van de Gebruiker, beslaglegging op het vermogen van de Gebruiker, schuldsanering of andere omstandigheden waardoor de Gebruiker niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. De vorderingen van Ter Harmsel BV op de Gebruiker worden dan direct opeisbaar.
 7. Bij annulering van een geplaatste order door de Gebruiker worden alle reeds verrichte werkzaamheden en gereserveerde materialen, inclusief eventuele aan- en afvoerkosten en arbeidstijd, volledig aan de Gebruiker in rekening gebracht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Ter Harmsel BV streeft ernaar om haar verplichtingen naar beste vermogen uit te voeren, maar deze inspanningsverplichting garandeert geen specifiek resultaat. De dienstverlening van Ter Harmsel BV is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies. Bij vragen, twijfels of klachten over gezondheid is de Gebruiker zelf verantwoordelijk om een huisarts of andere medische professional te raadplegen.
 2. Indien Ter Harmsel BV aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald. Ter Harmsel BV is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door of namens de Gebruiker.
 3. De aansprakelijkheid van Ter Harmsel BV is in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, of het gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Ter Harmsel BV's aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd, indien van toepassing.
 5. Ter Harmsel BV is alleen aansprakelijk voor directe schade, wat betekent dat alleen redelijke kosten voor het vaststellen en beperken van de schade in aanmerking komen. Indirecte schade, zoals gederfde winst of bedrijfsstagnatie, wordt niet vergoed.
 6. Een tekortkoming kan Ter Harmsel BV niet worden aangerekend in geval van overmacht, waaronder situaties vallen waarin Ter Harmsel BV of een door haar ingeschakelde derde redelijkerwijs niet in staat is om de Overeenkomst uit te voeren. Dit omvat ook storingen in communicatie- of elektriciteitsnetwerken.
 7. Ter Harmsel BV zal de Gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte stellen van een situatie van overmacht, waarna beide partijen in overleg zullen treden om de voortgang van de Overeenkomst te bespreken.
 8. Als een overmachtssituatie die nakoming door Ter Harmsel BV verhindert langer dan drie maanden aanhoudt, of als redelijkerwijs kan worden verwacht dat dit het geval zal zijn, heeft Ter Harmsel BV het recht om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. In dat geval komt de schade die voortvloeit uit deze beëindiging niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11: Niet-toerekenbare tekortkoming

 1. Als Ter Harmsel BV door overmacht niet in staat is haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, worden deze verplichtingen opgeschort zolang de overmachtssituatie voortduurt. Overmacht omvat elke omstandigheid buiten de wil van Ter Harmsel BV die de nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of permanent verhindert en redelijkerwijs niet aan haar kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmacht langer dan drie maanden aanhoudt, of als duidelijk is dat deze situatie langer zal duren, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen. In dat geval is de Gebruiker een vergoeding verschuldigd voor het gedeelte van de Overeenkomst dat is uitgevoerd tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 1. Het intellectuele eigendomsrecht op alle door Ter Harmsel BV opgestelde documenten, zoals handboeken, handleidingen en protocollen, blijft bij Ter Harmsel BV berusten. Eventuele wijzigingen of nieuwe documenten blijven ook onder het eigendomsrecht van Ter Harmsel BV vallen.

Artikel 13: Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht om elkaar de nodige medewerking te verlenen om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving. De dienstverlening van Ter Harmsel BV valt onder het Reglement Bescherming Persoonsgegevens, waarvan op verzoek kosteloos een exemplaar wordt verstrekt.
 2. Alle informatie en gegevens die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst of de onderneming van de andere partij worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden bekendgemaakt zonder schriftelijke toestemming van de betreffende partij. Dit geldt ook voor de inhoud van de Overeenkomst.
 3. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder schending van een geheimhoudingsplicht, informatie die al bekend was bij de ontvangende partij op het moment van ontvangst, of informatie die door een derde is verstrekt zonder schending van een geheimhoudingsplicht. De openbaarmaking van vertrouwelijke informatie kan echter verplicht zijn op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of een andere wettelijke verplichting, waarbij de openbaar makende partij overleg zal plegen met de andere partij over de vorm en inhoud van de openbaarmaking.
 4. Beide partijen zijn verplicht om hun werknemers en derden die voor hen werken dezelfde geheimhoudingsverplichtingen op te leggen.
 5. De geheimhoudingsverplichting blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht gedurende een periode van drie jaar.

Artikel 14: Softwaregebruik, ontwikkeling en wijziging

 1. De Software van Ter Harmsel BV kan onderhevig zijn aan ontwikkeling en wijziging. Ter Harmsel BV behoudt zich het recht voor om de Software aan te passen, functionaliteit toe te voegen of te verwijderen voor een effectievere exploitatie.
 2. Ter Harmsel BV is niet verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van informatie van derden die in de Software wordt vermeld

Artikel 15: Niet-overname personeel

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een jaar na beëindiging ervan is de opdrachtgever niet gemachtigd om direct of indirect medewerkers van Ter Harmsel BV of door Ter Harmsel BV ingeschakelde derden die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de werkzaamheden, in dienst te nemen of met hen over indiensttreding te onderhandelen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ter Harmsel BV.
 2. Bij schending van artikel 14, lid 1, is de opdrachtgever per overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Ter Harmsel BV ter hoogte van één bruto-jaarsalaris per betrokken medewerker, zoals direct voorafgaand aan de overtreding betaald aan de betreffende medewerker.

Artikel 16: Duur en beëindiging overeenkomst

 1. Overeenkomsten gelden voor de duur zoals vastgelegd in de overeenkomst en worden geacht te zijn beëindigd zodra Ter Harmsel BV haar diensten heeft voltooid. Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd hebben beide partijen het recht om aan het einde van elk contractjaar de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen, met een opzegtermijn van zes maanden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. De overeenkomst kan door beide partijen zonder tussenkomst van de rechter met onmiddellijke ingang worden ontbonden per aangetekende brief in de volgende gevallen: a. De andere partij gaat vrijwillig of gedwongen over tot liquidatie, surseance van betaling of faillissement, of verkeert in een vergelijkbare situatie, inclusief het verlies van zeggenschap over een aanzienlijk deel van haar vermogen of het stopzetten van haar onderneming. b. De andere partij komt tekort in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst en laat een redelijke termijn ongebruikt om aan die verplichting te voldoen. c. De reputatie van de andere partij raakt dermate beschadigd dat voortzetting van de relatie redelijkerwijs niet kan worden verwacht.
 3. Een fusie of overname door een van beide partijen is geen grond voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 17: Slotbepalingen

 1. De opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van Ter Harmsel BV geen rechten en plichten uit de overeenkomst overdragen aan een derde, tenzij Ter Harmsel BV dergelijke toestemming redelijkerwijs weigert.
 2. Deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst vervangen alle eerdere afspraken tussen de partijen. Afwijkingen van de overeenkomst moeten schriftelijk worden vastgelegd.
 3. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Ter Harmsel BV zal nieuwe bepalingen opstellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, met behoud van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
 4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en eventuele vertalingen daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Ter Harmsel BV en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst, inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid ervan, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.
In welke branche je ook actief bent Wij begeleiden jou naar bedrijfsvitaliteit
Bel ons: 0522 - 29 19 50
App ons: 06 - 39 369 477
Mail ons: info@terharmselbedrijfsvitaliteit.nl
Bezoek ons: J.C. van Andelweg 2
7951 DT Staphorst
(Medisch Centrum Staphorst)
Volg ons:
Openingstijden
Maandag: 07:30 - 21:00
Dinsdag: 07:30 - 21:00
Woensdag: 07:30 - 21:00
Donderdag: 07:30 - 21:00
Vrijdag: 07:30 - 17:30
Zaterdag: 07:30 - 12:00

Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur.